nfz

phonetel. +48 570 252 361 maile-mail: biuro@prote-go.pl

PROTE-GO Zakład Sprzętu Ortopedycznego Izabela Koba
Warszawska 96, 35-205 Rzeszów

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania z usług Serwisu (www.prote-go.pl) oraz w celu realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny jest Izabela Koba, prowadząca działalność pod nazwą PROTE-GO Zakład Sprzętu Ortopedycznego, ul. Warszawska 96, 35-205 Rzeszów (dalej: Administrator danych).
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych, a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Z administratorem danych można się skontaktować telefonicznie, drogą elektroniczną lub listownie na adres siedziby. Niezbędne dane kontaktowe znajdują się w zakładce Kontakt.
 4. Administrator danych przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  • realizacji zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym, a także wykonania zaopatrzenia ortopedycznego,
  • udokumentowania sprzedaży lub wykonania usługi, w tym wystawienia rachunku lub faktury dla osoby fizycznej,
  • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, tj. realizacja przysługujących osobie praw związanych z realizacją zlecenia na zaopatrzenie wyrobów medycznych, gwarancji i rękojmi,
  • udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie poprzez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem danych teleadresowych dostępnych na zakładce Kontakt,
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, tj. marketingu własnych produktów i usług administratora danych, dochodzenia praw i roszczeń przez administratora danych lub osobę, której dane dotyczą.
 5. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez:
  • wypełnienie formularza z danymi kontaktowymi podczas składania zapytania przez formularz na stronie,
  • bezpośredniego kontaktu z administratorem danych za pomocą danych teleadresowych dostępnych na stronie lub w formie tradycyjnej w miejscu prowadzenia działalności.
 6. Zakres przetwarzanych danych osobowych został ograniczony do minimum niezbędnego do świadczenia usług lub realizacji zlecenia:
  • w przypadku zapytania przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną/poprzez e-mail: numer telefonu, adres poczty elektronicznej, imię, ewentualne inne dane podane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą,
  • w przypadku zlecenia zaopatrzenia w wyroby medyczne zakres niezbędnych danych został określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.
 7. Podanie danych jest niezbędne dla dokonania realizacji zlecenia, wykonania umowy, a także udzielenia odpowiedzi. Brak podania wymaganych danych uniemożliwia realizację zamówienia i kontaktu.
 8. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj.
  • w przypadku realizacji zaopatrzenia i rozliczenia refundacji przez okres 5 lat, liczonych od zakończenia roku kalendarzowego, w którym nastąpiła refundacja,
  • w przypadku wystawienia rachunku lub faktury - dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku,
  • przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane przez formularz kontaktowy lub drogą telefoniczną,
  • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą.
 9. Dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu wykonania usług na zlecenie administratora danych, w szczególności: podmiotom realizującym usługi hostingu strony www, serwisu i utrzymania systemów informatycznych, a także prowadzenia obsługi księgowej.
 10. Dane osobowe mogą zostać także udostępnione w celu wypełnienia obowiązków ciążących na administratorze danych, jak gromadzenie i przekazywanie danych do Narodowego Funduszu Zdrowia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (refundacja).
 11. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich, ani organizacji międzynarodowych.
 12. Osobie, której dane dotyczą przysługuje:
  • prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  • prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony okres czasu,
  • prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  • prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych.
 13. W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z administratorem danych.
 14. Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

W naszej ofercie

Protetyka

DSC 9999nkk

Wykonujemy solidne i komfortowe protezy kończyn górnych i dolnych na bazie miary pobranej od pacjenta.
Protezy wykonywane są z materiałów i elementów najwyższej jakości pochodzących od profesjonalnych dostawców takich jak Ottobock, Neuhof, Ortocentrum, Ossur.

Więcej..

Ortotyka

DSC 0153m

Oferujemy szeroko rozumiane zaopatrzenie ortotyczne wykonywane na indywidualne zamówienie czyli ortezy kończyn górnych i dolnych, gorsety ortopedyczne (CHENEAU) wykonywane na miarę pobraną od pacjenta. Wszystkie ortezy oraz gorsety produkowane są z niemieckich materiałów najwyższej jakości.

Więcej..

Wkładki ortopedyczne

DSC 9096 małe

Zajmujemy się produkcją wkładek ortopedycznych wykonywanych na indywidualne zamówienie pacjenta.
Wykonywane przez nas wkładki są idealnie dopasowane do stóp pacjenta.
Produkowane są z materiałów wysokiej wytrzymałości i jakości.

Więcej..